Vad är Mänskliga Rättigheter

Mänskliga rättigheter utgör ett politiskt, juridiskt och etiskt ramverk som beskriver individers rättigheter i förhållande till den politiska makten. De mänskliga rättigheterna slår fast skyldigheter som staten har gentemot individen samtidigt som de reglerar och begränsar statens makt över individen.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs enhälligt av FN:s generalförsamling 1948 och är den första internationella viljeyttringen som formulerar vad en mänsklig rättighet är. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Utifrån detta dokument och den grundläggande principen om människors lika värde har ett stort internationellt system av människorättskonventioner vuxit fram efter 1948.

Alla mänskliga rättigheter är lika viktiga

De mänskliga rättigheterna är universella och ömsesidigt förstärkande. Det vill säga, de mänskliga rättigheterna gäller alla individer oberoende av etnicitet, hudfärg, kön, språk, religion etc. Rättigheterna är också odelbara vilket innebär att rättigheterna i de olika konventionerna är beroende av varandra för att kunna införlivas i praktiken. Att rättigheterna är ömsesidigt förstärkande betyder att alla rättigheter är beroende av varandra för att kunna garanteras och att samtliga rättigheter därför är lika viktiga.

Mänskliga rättigheter utgör en del av den internationella folkrätten och har tagits fram gemensamt av FN:s medlemsstater. Konventionerna är utformade som gemensamma juridiskt bindande överenskommelser mellan staterna och ska implementeras genom den nationella lagstiftningen.

Sverige har undertecknat och ratificerat ett antal centrala människorättskonventioner, dessa finns att läsa här.

Kommuner och landsting spelar en viktig roll

I första hand ligger ansvaret för att de mänskliga rättigheterna respekteras och tillgodoses hos varje stats regering, men även den statliga och kommunala förvaltningen har ett ansvar. Många av de mänskliga rättigheter som Sverige förpliktigat sig att garantera förverkligas genom det arbete som sker på kommunal nivå. Exempel på kommuners och landstings MR-relaterade arbete är hälso- och sjukvård, utbildning, bostadsfrågor och social välfärd.