Analys

Förstudie

Inledningsvis i  ett projekt eller program är det vanligt att göra en förstudie för att se vilka förutsättningar som finns för att nå de planerade målen. Det är viktigt att ha konkreta utgångspunkter i projektarbetet. Det kan röra sig om att formulera problemområden, identifiera vilka aktörer som är viktiga eller att se över tidigare framgångsfaktorer.

I arbetet med en förstudie synliggör vi på MR-piloterna de mänskliga rättigheter som berörs och därigenom uppmärksammas perspektiv som genus, jämställdhet, jämlikhet och diskrimineringsgrunder utifrån ett intersektionellt perspektiv.

För att stärka en förstudies validitet och legitimitet är det bra att redan i denna fas intervjua eller på annat sätt involvera verksamhetens anställda, kunder, brukare eller övriga målgrupper och intressenter.

De metoder som vi använder i en förstudie är bland annat dokumentanalys, intervjuer av enskilda individer eller fokusgrupper, deltagandeobservationer, webbenkäter och workshops.

Nulägesanalys

Nulägesanalys, situationsanalys, nollmätning, baseline study, systematisk kartläggning – kärt barn har många namn. Gemensamt för dessa mätningar är att de dokumenterar och analyserar skeendet i en verksamhet vid en specifik tidpunkt. I MR-piloternas nulägesanalyser ser vi både till individuella och strukturella nivåer och kopplar den aktuella situationen till mänskliga rättigheter.

Inom ramen för exempelvis  ett människorättsbaserat arbetssätt är det viktigt att tidigt i arbetet göra en analys av hur en verksamhet berör och berörs av mänskliga rättigheter. De metoder som vi använder i en nulägesanalys är bland annat dokumentanalys, intervjuer av enskilda individer eller fokusgrupper, deltagandeobservationer, webbenkäter och workshops.