C(S)R

C(S)R är mänskliga rättigheter

När företag ska inleda eller vidareutveckla sitt arbete med socialt ansvarstagande är det viktigt att det finns kunskap om vad mänskliga rättigheter är – eftersom rättigheterna är själva grunden i ett socialt ansvarstagande.

Arbete med C(S)R, företags ansvarstagande, är en viktig del i ett framgångsrikt företagande. Det finns
i dag en medvetenhet om dessa frågor både hos företagen själva och hos konsumenterna. Företag har därför mycket att vinna på ett aktivt och välintegrerat C(S)R-arbete – och att känna till hur den egna verksamheten berör och berörs av mänskliga rättigheter.

FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter

FN har tagit fram vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Det har också utvecklats riktlinjer för hur företag kan rapportera om mänskliga rättigheter med utgångspunkt i dessa principer.

Företags lagskyldighet att rapportera om mänskliga rättigheter

Regeringen har lagt lagförslag gällande hållbarhetsredovisning för företag. Redovisningen ska bland annat innehålla information om hur företaget arbetar med mänskliga rättigheter och hur mänskliga rättigheter ingår i bolagens affärsmodeller.

”Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.” Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45 sida 13) Justitiedepartmentet. 

MR-piloterna erbjuder föreläsning om mänskliga rättigheter och C(S)R

MR-piloterna erbjuder föreläsningar i C(S)R och mänskliga rättigheter. Våra föreläsningar är interaktiva och omväxlande och vi varvar teori med praktiska exempel och övningar, såsom diskussioner, värderingsövningar och brainstorming.

Innehåll:

  • Hur samverkar mänskliga rättigheter och C(S)R?
  • Vilket ansvar har företag för mänskliga rättigheter?

Målgrupp: Företagsledning, personal, styrelse m.fl.
Tidsåtgång: 45 min – 90 min
Pris från : 15 000 kronor exkl. moms.

CSR eller CR?

Då allt fler företag tar ansvar för att den egna verksamheten inte får kränka mänskliga rättigheter har termen CSR i stor utsträckning bytts ut och ersatts av CR, företagsansvar kort och gott. MR-piloterna använder därför begreppet C(S)R.