Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter utgör ett politiskt, juridiskt och etiskt ramverk som beskriver individers rättigheter i förhållande till staten. De mänskliga rättigheterna slår fast skyldigheter som staten har gentemot individen samtidigt som de reglerar och begränsar statens makt över individen.

De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. De gäller alla människor, överallt och alltid. Alla rättigheter är lika viktiga.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs enhälligt av FN:s generalförsamling 1948 och är den första internationella viljeyttringen som formulerar vad en mänsklig rättighet är. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Utifrån detta dokument och den grundläggande principen om människors lika värde har ett stort internationellt system av människorättskonventioner vuxit fram efter 1948.

De mänskliga rättigheterna är en del av den internationella folkrätten. FN:s människorättskonventioner är utformade som gemensamma juridiskt bindande överenskommelser mellan stater och ska implementeras genom den nationella lagstiftningen.
Det finns också regionala system för mänskliga rättigheter, exempelvis det som skapats genom Europarådet.

Sverige har undertecknat och ratificerat ett antal centrala människorättskonventioner, dessa finns att läsa här.

I första hand ligger ansvaret för att de mänskliga rättigheterna respekteras och tillgodoses hos varje stats regering, men även den statliga och kommunala förvaltningen har ett ansvar. Många av de mänskliga rättigheter som Sverige förpliktigat sig att garantera förverkligas genom det arbete som sker på kommunal nivå. Exempel på kommuners och landstings MR-relaterade arbete är hälso- och sjukvård, utbildning, bostadsfrågor och social välfärd.